پنجشنبه 26 مهر 1397 / 07 صفر 1440 / a 18 Oct 2018
ميزگرد روز ملي خليج فارس
جام جم آنلاین : میزگرد روز ملی خلیج فارس صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد .
عکاس : چاوش هماوندي
1389/02/08