سه شنبه 20 آذر 1397 / 02 ربيع الآخر 1440 / a 11 Dec 2018
ميزگرد روز ملي خليج فارس
جام جم آنلاین : میزگرد روز ملی خلیج فارس صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد .
عکاس : چاوش هماوندي
1389/02/08