دوشنبه 28 مرداد 1398 / 17 ذی الحجة 1440 / a 19 Aug 2019
باران و تگرگ امروز تهران
جام جم آنلاین: بارش تگرگ شدید در شانزدهمین روز از دومین ماه فصل بهار شهر تهران را سفیدپوش کرد.بارش تگرگ به اندازه ای شدید بود که عابران غافلگیر شده و دوان دوان در جستجوی سرپناهی بودند. بارش شدید باران و در پی آن تگرگ موجب سرریز شدن جوی های آب به ویژه در معابر عمومی شد. بارش تگرگ چندبار برای مدتی کوتاه قطع و دوباره از سر گرفته شد.
عکاس : بهنام صحوي
1388/02/16