JameJamOnline.ir

فرهنگ و سينما

سه شنبه 03 آبان 1384 - ساعت 22:47 شماره خبر: 100004153270

 
اهداي آثار نفيس تاريخي به موزه آستان قدس رضوي
تعدادی پاکت نامه تمبردار اولیه ایران با قدمت بیش از 120 سال ، پاکت نامه های پستی دوره قاجار ، بارنامه های قدیمی و قلمدانی نفیس به گنجینه تمبر و اسکناس آستان قدس رضوی اهداء شد.
 

یوسف بهبود چایچی این پاکت ها را در سفر خود به مشهد به این موزه اهداء کرد. وی 80 مدال نمایشگاه های جهانی تمبر را در کارنامه تمبر ایرانی خود دارد. او دارای 4 مجموعه نفیس تمبر ایرانی به نامهای تاریخچه پست ایران ، شیر و خورشید ، پست هوایی و پاکت نامه های تاریخی است که برای این مجموعه ها توسط کشور انگلیس عنوان شهروند افتخاری را دریافت کرده است. وی وصیت کرده است که پس از فوت این 4 مجموعه وقف موزه آستان قدس رضوی شود.